Indicatori De Performanta In Managementul Resurselor Umane Bibliografie

13.2 Managementul relaţiilor cu sindicatele. Bibliografie. Prefaţă. Succesul în orice domeniu de activitate social-economică poate fi asigurat numai prin folosirea raţională şi eficientă a resurselor umane. În acest sens este deosebit de important ca toate activităţile din acest domeniu să se desfăşoare într-un mod profesionist, . Integrarea, motivarea şi evaluarea performanţelor personalului. 147. 200. X. Sindicatele. Managementul conflictelor. 211. X.1 Sindicatele. Conflictele de muncă. 211. X.2 Managementul conflictelor. 213. Bibliografie. 221. management al resurselor umane care poate fi caracterizată pe baza indicatorilor prezentaţi în. UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARA, TURISM SI PROTECTIA MEDIULUI by anon-136461 in …. Biectivele evaluării performantelor privesc întreaga organizaţie, evidenţiind cele mai importante activităţi ale managementului resurselor umane: stabilirea recompenselor, suport motivaţional al angajaţilor, pregătirea profesională, promovarea, planificarea necesarului de resurse umane, menţinere – concediere, feed-back . MANAGEMENTUL. RESURSELOR UMANE. Anastasia BLAJIN. Mihaela ROŞCOV. Vitalie POPA. Aurelia ŢEPORDEI. Chişinău, 2015. GhIDul AutORItăŢIlOR PuBlICE lOCAlE. Exemple de obiective şi indicatori de performanţă. 151. Anexa 9. Model de fişă de evaluare a. BIBlIOGRAFIE RElEVAntă. 170. CADRul lEGAl CE . Soluţii informatice folosite în evaluarea de performanţe / 152 Întrebări de verificare / 171 BIBLIOGRAFIE / 172 ANEXA A. Raport - evaluarea firmei X / 180 ANEXA B. Recent, în lucrarea “Managementul resurselor umane - Ghid practic ” apărută în anul 2005, profesorul N. Pânişoară ne prezintă evaluarea performanţelor în . Necesitatea, valenţele şi criteriile eficienţei Managementului resurselor umane. 5.2.2. Forme şi indicatori de evaluare a Managementului resurselor umane. 5.3. performanţelor etc. Pe aceste considerente abordarea particularităţilor organizaţiilor naţionale şi multinaţionale creşte ca şi complexitate de rezolvare, mai ales . Implementarea planului presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului resurselor umane. Indicatori: • rata productivității sau valoarea produsă pe angajat. • rata fluctuației = număr de managementul resurselor umane care a plecat într-un an / număr mediu. Performanța. - Care sunt performanțele pe care le obțin aceste categorii? Flexibilitate. - Cât de ușor este de a transfera angajații între posturi? Pot fi. Nevoie de ceva care să conducă la performanţă, lucru reflectat într-o a doua formulă. umane şi că performanţa este, evident, rezultatul profesional din punctul de vedere al managementului resurselor. de personal putem să spunem că îi este caracteristic un anumit set de indicatori de merit, primul fiind cel de loialitate.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap