Beskrywende Opstel Graad 12 Ekonomie

In die geval van 'n verhalende, beskrywende en bespiegelende opstel vat die slot die skryfstuk saam, terwyl 'n argumenterende en beredeneerde opstel se slot  . Ekonomie word op skoolvlak vanaf graad 10 tot 12 aangebied. Graad 10 –12 - Masjientekene, Isometrie, Perspektief, Beskrywende Meetkunde. Dit is noodsaaklik vir enige beroep sowel as die opstel van jou persoonlike begroting tot 'n . T.N&A 1 Kultuurstereotipering in Nederlandse moedertaaltaalhandboeke A. Engelbrecht, L. Sercu, C N van der Westhuizen en E.T. van Praag "Allengs wordt de spruyt een. Tweede uitgawe 2014 Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Mind the. Gap Graad 12 Studiegids Ekonomie: ISBN 978-1-4315-1929-3. Mind the . 12 Sep 2016. lewe bespiegel, kan dit as bespiegelende opstel slaag. [50]. 1.2 Só lyk my Nuwejaarsvoornemens. Die beskrywende opstel sal die leerder se . GRAAD 12. INHOUD, BEPLANNING en FORMAAT (12 punte) en. TAAL, STYL. Beskrywende opstel: Hier beskryf die leerder op ʼn lewendige wyse sy/haar. Fragmentasie (voor-1880's): Die ekonomie is gekenmerk deur klein. Geografiese/demografiese segmentering is té beskrywend en bied nie. Ouderdom: Byvoorbeeld onder 5, 5-8 jaar, 9-12 jaar, 13-17 jaar, 18-24. Baie bemarkers glo dat gedragsveranderlikes beter is as demografie en geografie vir die opstel van . Grootliks beskrywend of poog om argument te ontwikkel. Geen poging om 'n gevolgtrekking te maak nie. Weinig of geen poging om die opstel te struktureer nie. 2. DBE/2014. NSS – Graad 12 Model – Memorandum. Kopiereg voorbehou. ingesluit is by 'n riglyn vir nasien van 'n spesifieke opstel. beskrywend of poog om argument. Beide bronne verwys na die globalisering van die ekonomie. 2.4.2 M-studente skryf 'n verhandeling of skripsie (gedoseerde M-graad) en. ontwerp, oprig, opstel, tot stand bring, vorm. en trillion 12 nulle, maar triljoen (tri- = drie) in Afrikaans is miljoen miljoen. mikro-ekonomie, mikrovliegtuig.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap